Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

I.1. Spoločnosť Kamil Škvarka KAMA, Mjr. Archipova 180/3, 026 01 Dolný Kubín, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Dolný Kubín, č. 503-1313 (ďalej len "Poskytovateľ") vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok"), ktorý je v súlade s § 18 ods. 1 zákona c. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Objednávateľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniťa o vykonávaní záručných opráv.

I.2. Poskytovanie služieb Poskytovateľom Objednávateľovi sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Objednávateľom je právnická alebo fyzická osoba, pričom právnická osoba je vždy zastúpená fyzickou osobou. Reklamačný poriadok vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.

I.3. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom ako vykonávajúcou spoločnosťou a Objednávateľom pri vybavovaní reklamácií správnosti a kvality tovarov a služieb poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi. Reklamačný poriadok slúži k správnemu postupu pri uplatňovaní práv Objednávateľa a zodpovednosti za vady služieb, poskytnutých alebo zabezpečených Poskytovateľom.

II. Podmienky a postup pri reklamáciách

II.1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku Objednávateľa na preverenie správnosti a kvality tovarov a služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou Poskytovateľa. Ak Objednávateľ zistí, že služby poskytované Poskytovateľom majú vadu ( tzn., že nie sú poskytované v plnom rozsahu, kvalite a pod.), môže uplatniť právo zo zodpovednosti za túto vadu (ďalej len reklamácia).

II.2. Reklamácia musí mat formu písomnej žiadosti, pokiaľ v akejkoľvek osobitnej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom nie je dohodnuté inak. Reklamácie doručené poštou, faxom, e-mailom alebo osobne Poskytovateľ prijíma na adrese prevádzky firmy v čase otváracích hodín. Poskytovateľ písomne potvrdí Objednávateľovi (mail, fax, list) prebratie reklamácie a informuje ho o spôsobe vybavenia a lehotách určených reklamačným poriadkom.

II.3. Objednávateľ môže písomne oznámiť reklamáciu a uplatniť nárok na jej odstránenie u Poskytovateľa kedykoľvek počas záručnej lehoty. Ak už záručná lehota uplynula, považuje sa reklamácia zo strany Objednávateľa za neoprávnenú.

II.4. Poskytovateľ oboznámi Objednávateľa o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od dna podania reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej chyby, ktoré nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má Objednávateľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

II.5. Reklamácia musí obsahovať najmä údaje o Objednávateľovi a predmete reklamácie. Objednávateľ k reklamácii priloží všetky doklady o vykonaní obchodu (faktúra, doklad o kúpe, záručný list a pod.), preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, resp. iné doklady dokumentujúce jeho tvrdenie. Ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti alebo Objednávateľ nedoloží požadované doklady bez zbytočného odkladu, Poskytovateľ má právo telefonicky alebo iným spôsobom vyzvať Objednávateľa, aby v stanovenej lehote doplnil alebo spresnil požadované údaje s upozornením, že v opačnom prípade bude reklamácia považovaná za neoprávnenú. Ak aj po tomto upozornení Objednávateľ nedodá požadované doklady do 5 pracovných dní, reklamácia sa považuje za vybavenú s výslednom neoprávnená reklamácia. Termín na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dni, počas ktorých Objednávateľ nedodal požadované doklady.

II.6. Dĺžka záručnej doby je stanovená nasledovne:

    Na servis, opravu, údržbu, ukončený havarijný zásah ( servisom, opravou, alebo ukončeným havarijným zásahom sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady výrobku, následky jeho poškodenia alebo účinky opotrebenia u zákazníka, kde je výrobok inštalovaný, alebo v dielni servisu ) je stanovená záručná doba 6 mesiacov
    na montáž nového výrobku (montážou sa rozumie vykonaná práca) je stanovená záručná doba 6 mesiacov
    na predaj náhradného dielu 6 mesiacov
    na predaj nového výrobku 24 mesiacov, ak nie je stanovené v záručnom liste výrobku inak.

II.7. Za uznanie reklamácie sa považuje zápis do reklamačného protokolu. Záznam vypíše a podpíše Poskytovateľ spolu s Objednávateľom. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie reklamačného protokolu.

II.8. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť do 30 dní, spíše Poskytovateľ s Objednávateľom o reklamácii záznam, v ktorom uvedie údaje o reklamujúcom predmete reklamácie, prípadne ďalšie požiadavky na vybavenie reklamácie, dôvod, prečo nie je možné reklamáciu vybaviť v stanovenom termíne a termín do kedy bude reklamácia vybavená.

II.9. Ak sú pri uplatňovaní reklamácie odovzdané Poskytovateľovi písomnosti, prípadne ďalšie podklady týkajúce sa reklamácie, musí byt táto skutočnosť v zázname o reklamácii uvedená.

II.10. Vybavenie oprávnenej reklamácie spočíva v bezplatnom odstránení vady alebo doplnení služby, prípadne poskytnutí náhradnej služby. Ak to nie je možné zrealizovať, poskytne Poskytovateľ zľavu z ceny dohodnutej pri reklamovanej službe, ktorú pre vadu nemohol zákazník čiastočne, resp. vôbec využiť. V prípade poskytnutia zľavy z ceny sa reklamácia považuje za vybavenú a Objednávateľ stráca nárok na opätovnú reklamáciu vady.

II.11. Ak Objednávateľ nesúhlasí so spôsobom vybavenia reklamácie, môže požiadať o jej prešetrenie vedením firmy, ktoré o opakovanej požiadavke Objednávateľa rozhodne do 5 dní od jej obdržania.

II.12. Na Opravu veci sa vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov, na Montáž výrobku sa vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov, na Nový výrobok je záručná lehota 2 roky, pokiaľ nie je v Záručnom liste uvedené inak. Na náhradný diel je záručná lehota stanovená 6 mesiacov.

II.13. Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou uhrádza Poskytovateľ. Ak bol dôvod reklamácie spôsobený zanedbaním údržby alebo nevhodným používaním Objednávateľa, alebo reklamovaním opravy, montáže, ktoré Poskytovateľ nevykonal má Poskytovateľ nárok na úhradu všetkých nákladov vynaložených na riešenie reklamácie.

III. Vylúčenie zodpovednosti firmy

III.1. Poskytovateľ nezodpovedá a neuzná reklamáciu pri zistení, že vada bola spôsobená zanedbaním údržby,nedodržaním pokynov v návode, alebo nevhodným používaním (nie bežné opotrebenie alebo vada materiálu), alebo ak si materiál dodal Objednávateľ sám.

III.2. Pri zásahu tretej osoby počas záručnej lehoty, alebo počas reklamácie končí sa záručná lehota a Objednávateľovi zaniká právo na reklamáciu. Osobitné predpisy uznania záruky na nový výrobok sú stanovené v Záručnom liste výrobku.

IV. Záverečné ustanovenia

IV.1. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, riadia sa právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom právom Slovenskej republiky.

IV.2. Vzťahy Objednávateľa a Poskytovateľa upravené týmto reklamačným poriadkom môžu byt upravené aj v osobitnej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. V prípade rozporu medzi osobitnou zmluvou a týmto reklamačným poriadkom platia ustanovenia osobitnej zmluvy. Akékoľvek pojmy, ktoré nie sú definované v tomto reklamačnom poriadku sa v tomto reklamačnom poriadku použijú vo význame, ktorý je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Poskytovateľa.

IV.3. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu spolu s určením jej účinnosti oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi zverejnením v priestoroch firmy na viditeľnom a dostupnom mieste.

Schválil: Kamil Škvarka, majiteľ
V Dolnom Kubíne 1.9.2013
Platnosť reklamačného poriadku od 1.9.2013
Všetky doteraz vydané Reklamačné poriadky spoločnosti strácajú platnosť.

Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok | Ochrana osobných údajov | Cookies

Kama © 2012-2016 Dizajn a nastavenie Aio, s.r.o. - Tvorba web stránok
Tel.: 0911 506 053, E-mail: kama@kama.sk